امروز : سه شنبه, 01 اسفند 1396

درباره اتاق مشترک بازرگانی و صنايع ، معادن وکشاورزی ايران و افغانستان

تاريخچه:

دراجرای سياست دولت جمهوری اسلامی ايران و به استناد بند( ن ) ماده( 5) قانون تشکيل اتاق بازرگانی و صنايع و معادن جمهوری اسلامی ايران وبه استناد صورتجلسه مورخ1381/8/12 مجمع عمومی موسسين اتاق مشترک بازرگانی و صنايع و معادن ايران و افغانستان بامشارکت بيش از 160نفر از صاحبان صنايع، صادرکنندگان کالاها وخدمات فنی و مهندسی وموسسات حمل و نقل و نمايندگان تشکل های اقتصادی و در حضور نمايندگان وزارت بازرگانی،وزارت امور خارجه،مرکز توسعه صادرات ايران، سفارت افغانستان در تهران، اتحاديه عمومی اتاق های تجارت و صنايع افغانستان و اتاق بازرگانی وصنايع ومعادن ايران تاسيس و تحت شماره 161و به تاريخ 1381/8/21 در اتاق ايران به ثبت رسيده و آگهی تاسيس آن از طريق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران انتشار يافته است.

 اهداف:

هدف از تاسيس اتاق مشترک ايران و افغانستان توسعه روابط بازرگانی، صنعتی، معدنی وخدماتی (شامل: صادرات خدمات فنی ومهندسی، حمل و نقل، ترانزيت ونيروی انسانی) بين دوکشور ايران وافغانستان گردآوری متخصصان، سرمايه گذاران، بازرگانان، بهره برداران معادن و ارائه دهندگان خدمات درراستای ارتقاء سطح روابط اقتصادی، صنعتی و بازرگانی فیمابين دو کشور، همکاری نزديک بامقامات رسمی و سازمانها و موسسات ايرانی و افغانستانی دارای اهداف مشابه اتاق، جمع آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات درمورد مسائل بازرگانی، صنعتی، معدنی وخدماتی دو کشور ايران وافغانستان و روابط دوجانبه وکوشش در جهت گسترش روابط اقتصادی دوجانبه ايران و افغانستان، مبادله هياتهای نمايندگی بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی بين دوکشور و ايجاد زمينه همکاری درجهت بالا بردن سيستمهای اقتصادی و روشهای نوين تجاری و جلوگيری از انجام رقابتهای ناسالم و فعاليتهای موازی می باشد.

 اعضاء:

کليه اشخاص حقيقی وحقوقی ايرانی و يا افغانستانی که با پذيرش مفاد اساسنامه و رعايت ضوابط آيين نامه مربوطه و نيز تکميل فرم عضويت" اتاق "جهت عضويت در اتاق مشترک ايران وافغانستان اقدام نموده وپس از تصويب عضويت ايشان توسط کميته عضويت اتاق مشترک ايران و افغانستان، به عضويت اتاق مشترک درمی آيند که تاکنون اتاق مشترک ايران وافغانستان توانسته است حدود 400 عضو حقیقی و حقوقی و چندین تشکل بزرگ اقتصادی را جذب نمايد