امروز : دوشنبه, 05 تیر 1396

میراجان عبدالبشیر

نام و نام خانوادگی:  میراجان عبدالبشیر

نام شرکت: محراب سهراب زر افشان

زمینه فعالیت:  سوخت و مواد پتروشیمی

آدرس: مشهد- بلوار امامت- امامت 18- پلاک20- طبقه پنجم