امروز : پنج شنبه, 03 اسفند 1396

عبدالباری فائق

نام و نام خانوادگی:  عبدالباری فائق

نام شرکت: برادران فائق جمشیدی

زمینه فعالیت:  سنگ و ساختمان

آدرس: هرات _ شهرنو _ جاده بهزاد _ مرکز هرات _ شرکت برادران فائق جمشیدی