امروز : شنبه, 26 اسفند 1396

بشیر احمد فضل احمد (درویشی)

 

نام و نام خانوادگی:  بشیر احمد فضل احمد (درویشی)

نام شرکت: افغان ترکان

زمینه فعالیت: صنایع دارویی و بهداشتی

 آدرسهرات- میدان درب ملک- بیمارستان افغان ترکان