امروز : شنبه, 26 اسفند 1396

عبدالباقی مؤمن زاده

 

نام و نام خانوادگی:  عبدالباقی مؤمن زاده

نام شرکت: تجاری مؤمن زاده

زمینه فعالیت: خشکبار; راه و ساختمان و مصالح ساختمانی; صادرات و واردات

 آدرسمشهد- خیابان پنجراه - خیابان سرخس- بین سرخس 8 و 10