امروز : سه شنبه, 01 اسفند 1396

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکتهای خارجی در افغانستان

بسمه تعالي

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکتهای خارجی در افغانستان

شرکتهای خارجی برای ثبت شرکت خود در افغانستان به دو شیوه می توانند عمل نمایند. در صورتیکه بخواهند شرکت تجاری ثبت نمایند و واردات و صادرات در افغانستان داشته باشند باید به وزارت تجارت مراجعه و مراحل ثبت شرکت تجاری خود را پیگیری نمایند.و در صورتیکه بخواهند شرکت تولیدی ویا خدمات فنی ومهندسی برای حضور در مناقصات ثبت نمایند باید به اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) مراجعه نمایند.

 

1-  مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکتهای تولیدی وخدمات فنی ومهندسی خارجی در افغانستان

شرکتهای خارجی برای ثبت شرکت خود در افغانستان در صورتیکه بخواهند شرکت تولیدی ویا خدمات فنی ومهندسی برای حضور در مناقصات ثبت نمایند باید به اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) مراجعه نمایند.

لازم بذکر است شرکتهای خدمات فنی و مهندسی درصورتیکه شرکتی در افغانستان به ثبت برسانند مالیاتشان 2 درصد محاسبه شده و در غیر این صورت مالیاتشان 7 درصد محاسبه می گردد.

در صورتیکه رئیس و معاون شرکت در افغانستان حضور داشته باشند میتوانند مستقیماً به اداره حمایت از سرمایه گذاری های افغانستان ( آیسا ) مراجعه نمایند و شرکت خویش را به ثبت برسانند وبرای این انجام امر به مدارک ذیل نیاز است :

 

 

 

 

  1. تکمیل فرم اداره حمایت از سرمایه گذاری های افغانستان (آیسا)
  2. انتخاب نام شرکت قابل ذکر است نامی را که انتخاب میشود می بایست به آن نام شرکت دیگری در افغانستان نباشد .پیشنهاد میگردد چندین نام مطرح گردد.
  3. کپی رنگی گذرنامه رئیس و معاون شرکت .
  4. 8 قطعه عکس رنگی 4 × 3 رئیس و معاون شرکت .
  5.  کپی اساسنامه شرکت.
  6. قرارداد اصلی  آدرس دفتر درافغانستان .

در صورت عدم حضور رئیس و معاون باید برای ثبت شرکت یک و کیل ترجیحا افغان با هماهنگی با رایزن بازرگانی بگیرند  و باید وکالت نامه رسمی برای شخصی که امور ثبت شرکت را در افغانستان پیگیری می کند ارسال نمایید . وکالت نامه باید مورد تأیید دارالترجمه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران وسفارت ایران  در افغانستان قرارگرفته باشد ، که پس از تایید سفارت ایران در افغانستان این وکالت نامه  به وزارت امورخارجه  افغانستان برای تایید ارسال و پس تایید آن وزارتخانه ، مدارک برای طی مراحل به اداره حمايت سرمایه گذاری افغانستان( آیسا) جهت دریافت جواز کسب ارسال می گردد.

 

 

2-  مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکتهای تجاری خارجی در افغانستان

شرکتهای خارجی برای ثبت شرکت خود در افغانستان در صورتیکه بخواهند شرکت تجاری ثبت نمایند و واردات و صادرات در افغانستان داشته باشند باید به وزارت تجارت  اداره ثبت جوازنامه مراجعه و مراحل ثبت شرکت تجاری خود را پیگیری نمایند .

 

 

 

در صورتیکه رئیس و معاون شرکت در افغانستان حضور داشته باشند میتوانند مستقیماً به اداره ثبت جواز نامه  مراجعه نمایند و شرکت خویش را به ثبت برسانند وبرای این انجام امر به مدارک ذیل نیاز است :

 

1-   تکمیل فرم اداره اداره ثبت جواز نامه  

2-  انتخاب نام شرکت قابل ذکر است نامی را که انتخاب میشود می بایست به آن نام شرکت دیگری در افغانستان نباشد .پیشنهاد میگردد چندین نام مطرح گردد.

3-   کپی رنگی گذرنامه رئیس و معاون شرکت .

4-   8 قطعه عکس رنگی 4 × 3 رئیس و معاون شرکت .

5-    کپی اساسنامه شرکت.

6-   قرارداد اصلی  آدرس دفتر درافغانستان .

در صورت عدم حضور رئیس و معاون، باید برای ثبت شرکت یک وکیل ترجیحا افغان با هماهنگی با رایزن بازرگانی ایران در افغانستان تعیین و باید وکالت نامه رسمی برای شخصی که امور ثبت شرکت را در افغانستان پیگیری می کند ارسال نمایید.وکالت نامه باید مورد تأیید دارالترجمه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران وسفارت ایران  در افغانستان قرارگرفته باشد ، که پس از تایید سفارت ایران در افغانستان این وکالت نامه  به وزارت امورخارجه افغانستان برای تایید ارسال و پس تایید آن وزارتخانه ، مدارک برای طی مراحل به اداره ثبت جواز نامه  جهت دریافت جواز کسب ارسال می گردد.

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند شرکتهای خارجی

 

در صورت عدم حضور رئیس و معاون، باید برای ثبت برند یک وکیل ترجیحا افغان با هماهنگی با رایزن بازرگانی ایران در افغانستان تعیین و باید وکالت نامه رسمی برای شخصی که امور ثبت برند را در افغانستان پیگیری می کند ارسال نمایید.( لازم بذکر است برای ثبت برند شرکت مذکور میبایست ابتدا شرکتی را در افغانستان به ثبت برساند) وکالت نامه باید مورد تأیید دارالترجمه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران وسفارت ایران  در افغانستان قرارگرفته باشد ، که پس از تایید سفارت ایران در افغانستان این وکالت نامه  به وزارت امورخارجه افغانستان برای تایید ارسال و پس تایید آن وزارتخانه ، مدارک برای طی مراحل به اداره ثبت برند در وزارت تجارت افغانستان  جهت دریافت مجوز برند ارسال    می گردد.

مدارک مورد نیاز

در صورت داشتن نمايندگي انحصاري در افغانستان کپی جواز کسب شرکت افغان.

1-         نامه درخواست ثبت برند عنوانی وزارت تجارت و صنایع افغانستان .

2-         کپی رنگی گذرنامه رئیس و معاون شرکت.

3-         4 قطعه عکس رئیس و معاون .

4-         کپی رنگی برند .

5-         اساس نامه شرکت .